SI
Show menu

GI ZRMK

V preddverju dvorane Kupola in dvorani Povodni mož
Obsejemski program ZRMK

Strokovne dejavnosti GI ZRMK
Galerija in preddverje dvorane Kupola ter dvorana Povodni mož

Neodvisna brezplačna svetovanja
Preddverje dvorane Kupola

Vse zainteresirane prosimo, da s seboj prinesete fotografije ali tehnično dokumentacijo: mapno kopijo, tlorise, tipične prereze, skice idr.


13.–18. 3., 16.00–18.00
14.–18. 3., 11.00–13.00
Arhitekt svetuje  

Nasveti arhitekta vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na osnovi prejetih informacij vam bodo podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu.


14.–16. 3., 11.00–13.00
Geomehanske priskave tal in načini temeljenja hiš

Na svetovanje ste vabljeni vsi, ki se zanimate za najprimernejši način temeljenja pri novogradnji ali pri posedanju hiše ter kdaj in katere preiskave je smiselno izvesti, preden pričnemo načrtovati hišo. Vabljeni tudi tisti, ki opažate posedanja na terenu v okolici hiše, in tisti, ki načrtujete prenovo, pa ne veste, kje potekajo inštalacije v hiši ali na dvorišču.


13.–17. 3., 15.00–17.00
14.–17. 3., 11.00–12.00
Kako do gradbenega dovoljenja in kaj nam prinaša nova prostorsko gradbena zakonodaja 

Pridobitev gradbenega dovoljenja je za večino investitorjev najtežji del celotnega projekta, saj so po njihovem mnenju postopki predolgi, prekomplicirani in zakonodaja neživljenjska. Letos junija bomo morali upoštevati novo prostorsko gradbeno zakonodajo. Katere spremembe nas čakajo pri pridobitvi gradbenega dovoljenja po novem? Bo z novo zakonodajo postopek enostavnejši, preglednejši in cenejši? Kdo so po novem udeleženci v postopku, katera mnenja (soglasja) bomo potrebovali in katere novosti in spremembe nas čakajo?

Zainteresiranim bodo na voljo tudi praktični nasveti – na kaj moramo biti pozorni pri nakupu parcele, kako preveriti primernost lokacije, kateri posegi so možni na dani lokaciji, pomen postavitve hiše na parcelo in njena orientacija, ali je zazidljivost parcele res pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja ter na vrsto drugih vprašanj.


13.–17. 3., 16.00–18.00
14.–17. 3., 11.00–12.00
Urejanje in zasaditev balkonov, teras, vrtov in okolice hiše

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. Vendar so tudi ti prostori enakovredno pomembni za zdravo in ugodno bivanje.

Znanje in izkušnje strokovnjakov vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru.


13.–17. 3., 15.00–17.00
14.–17. 3., 10.00–12.00
Statik svetuje

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo, ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid, ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov.


14. 3., 15.00–17.00
Raba energije v stavbah in gospodinjstvih  

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije v stavbah vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva, izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.


13. 3., 15.–18. 3., 15.00–17.00
14.–18. 3., 11.00–13.00
Gradnja montažne ali klasično zidane hiše

V zadnjih desetletjih imamo pri nas kar veliko izkušenj z gradnjo montažnih hiš v pasivnem in skoraj nič-energijskem standardu, manj pa smo seznanjeni o gradnji klasično zidane hiše v sodobnih standardih. Nekateri so celo prepričani, da pasivna gradnja iz opeke ni možna. Na svetovanju vam bodo strokovnjaki predstavili oba sistema gradnje, njihove prednosti in pomanjkljivosti in tudi stroškovni vidik gradnje.


14. in 16. 3., 16.00–19.00
Gradbeno svetovanje

Svetovanje je namenjeno vsem, ki potrebujejo konkretni nasvet z detajlnimi rešitvami glede izbire in izvedbe hidroizolacije in toplotne izolacije temeljev, sten, teras, balkonov in streh. Pridobiti bo možno nasvet glede načrtovanja pri novogradnji in prenovi, npr. izvedba cokla, ograje, zaključkov, prebojev, odpravo toplotnih in zvočnih mostov.


13. in 15. 3., 16.00–19.00
Primeri vključevanja v mednarodne RR projekte - H2020 GELCLAD, ERASMUS + GREB

Svetovanje je namenjeno podjetjem, ki bi se vključila v mednarodne razvojno raziskovalne projekte. Zainteresirana podjetja pridobijo v sklopu projekta dragoceno znanje in izkušnje pri implementaciji dobrih praks v domače okolje. Prikazani bodo primeri dveh mednarodnih projektov, rezultate in izsledke ter predviden potek del na obeh projektih.

Dvorana Povodni mož 


14.–18. 3., 11.00–13.00
13.–17. 3., 15.00–17.00
Pomen prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov

V novejših stavbah običajno nimamo težav s prezračevanjem, saj morajo biti načrtovane in izvedene tako, da ustezajo tehničnim predpisom. Veliko več težav se pojavlja pri prenovah hiš in stanovanj, saj sodobna okna zelo dobro tesnijo in niso le energetsko učinkovitejša od starih. Posledica nezadostnega prezračevanja sta slab zrak in povišana vlaga, ki kondenzira na hladnih površinah (razvoj plesni).

Koliko svežega zraka potrebujemo za dobro počutje in zbrano delo v prostorih? Kateri način prezračevanja je učinkovitejši – skozi okno ali prek rekuperatorjev? Katere predpise moramo upoštevati, ko gradimo ali prenavljamo? Na te in številne druge dileme in vprašanja vam bo odgovoril priznani strokovnjak in inovator s področja ogrevanja in prezračevanja prof. dr. Peter Novak. 

Neodvisna in brezplačna strokovna predavanja

Preddverje dvorane Kupola


13. in 16. 3., ob 15. uri
Vlaga in plesen v bivalnem okolju

Za prekomerno vlago in pojav plesni v bivalnih prostorih je lahko več razlogov. Lahko so npr. krivi toplotni mostovi, lahko bistveno izboljšano tesnjenje sodobnih oken, lahko pa tudi neustrezne bivalne navade uporabnikov. Zelo pomembna sta tudi medsebojni vpliv temperature in vsebnosti vlage v zraku ter način zračenja in ogrevanja prostorov. Na predavanjih se bo mogoče seznaniti z mikroklimatskimi parametri, kakšne so posledice prenizke temperature v prostorih ter kakšna je razlika med relativno in absolutno vlažnostjo zraka. Izvedeti bo mogoče, zakaj je treba zmanjšati absolutno vlažnost zraka, če se zniža temperatura v prostoru, kateri pogoji so potrebni za nastanek plesni in kako jo odpraviti, kakšna mora biti kakovost zraka v bivalnih prostorih in kako to doseči.


13. in 16. 3., ob 15.30 uri
Alge na fasadah

Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja – razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno, kar po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotno zaščitnimi fasadami, pa so biogene poškodbe – pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju. Opisani bodo vzroki za naštete težave in možnosti njihovega preprečevanja. Odgovorili bomo na vprašanje, ali je za razrast alg na fasadah kriv izvajalec, proizvajalec zaključnih slojev, ali pa je razlog kje drugje.


13. in 16. 3., ob 16.00 uri
Kako izboljšati energetsko učinkovitost stavbam kulturne dediščine

Ideja o energetski prenovi konkretne stavbe kulturne dediščine se lahko pojavi v različnih  kontekstih, kot so npr. vzdrževalna dela, statična in protipotresna sanacija, sprememba namembnosti in uporabe stavbe, ekonomska optimizacija, celovita sanacija po izrednih dogodkih, kot je npr. poplava, ali pa koriščenje javnih virov sofinanciranja projektov prenove.

V predstavitvi bo prikazano, kako se lotiti energetske prenove stavb, ki so varovane s predpisi o varstvu kulturne dediščine, in jih pri tem obravnavati ne samo kot samostojen objekt, ampak v okviru danosti in posebnosti okolja, v katerega so umeščene. To na primer pomeni, da je treba načrte energetske prenove uskladiti z morebitnimi načrti za prenovo ali širitev lokalne energetske infrastrukture in izgradnjo pametnih omrežij, pri ukrepih, ki se nanašajo na energente, pa upoštevati vsebino lokalnega energetskega koncepta.


13.–18. 3., ob 10. uri
13.–18. 3., ob 16.30 uri
Celovita prenova večstanovanjske stavbe

Predstavili bomo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju.

Smiselna je priprava projekta energetske prenove stavbe (PEP) ter tudi projekta za utrditev nosilnega sistema in sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenovo se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje, stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.

Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do kontrole kakovosti in končne izvedbe.


14., 17. in 18. 3., ob 11. uri
17. in 18. 3., ob 15. uri
Nakup oken in vrat

Sodobna vgradnja oken – t.i. »RAL montaža«

Certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Izbira oken je težka odločitev, saj se v poplavi najrazličnejši h ponudb že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelek je najustreznejša izbira. Kakšne lastnosti mora imeti okno? Je energetska učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati? Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna z RAL smernico, postaja standard tudi v Sloveniji. Pri taki vgradnji je treba poskrbeti že v fazi načrtovanja za primerno velikost odprtine, mehansko pritrditev in tesnjenje rege med okvirjem in konstrukcijo. V poplavi tesnilnih materialov je priporočljivo izbrati sistem tesnjenja in ne posameznih komponent. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji je Znak kakovosti v graditeljstvu.


14.–18. 3., ob 11.45 uri
14. in 15. 3. ter 17. in 18. 3., ob 16. uri
Načrtovanje in gradnja klasično zidane hiše iz opeke - pasivni ali skoraj nič-energijski standard

Predstavili bomo gradnjo hiš iz opeke v pasivnem in skoraj ni-energijskem standardu, kako se lotiti same zasnove opečne hiše in kako novogradnjo optimizirati. Prikazani bodo postopki ter značilnosti gradnje, uporaba sistemsko razvitih gradbenih proizvodov in vgradnja instalacij na primerih konkretnih novogradenj. 


14.–18. 3., ob 12.30 uri
Skoraj nič-energijska prenova - priložnosti obravnave v okrožju – H2020, MODER –

Projekt MODER razvija celosten pristop k učinkoviti obnovi stavb na nivoju dela mesta. V predvidenem modelu imajo inženirska podjetja, energetski menedžerji in svetovalci vlogo koordinatorja, ki spodbuja lastnike pri pričetku izvajanja skupnih projektov s pomočjo novo razvitih orodja za celostno, energetsko in ekonomsko učinkovito načrtovanje na območju okrajev oziroma sosesk.  Vizija projekta je razviti stroškovno in energetsko učinkovito ter uporabniku prijazno prenovo stavb kot del celotnega energetskega sistema. Pri tem bodo nova orodja omogočala sistem načrtovanja v zgodnjih fazah s primerjavo različnih alternativ sistemov oskrbe z energijo ob sočasni prenovi stavb na območju okrajev oziroma sosesk. Projekt MODER (www.moderproject.eu) bo z večjo vključenostjo lastnikov in uporabnikov pri sodelovanju in sprejemanju odločitev spodbujal prihranke energije in stroškov.  


14.–18. 3., ob 12.50 uri
Interreg MED, LOCAL4GREEN

Lokalne politike za zeleno energijo je slogan projekta LOCAL4GREEN iz programa Interreg MED (https://local4green.interreg-med.eu/ ali https://www.facebook.com/local4green/) s specifičnim ciljem povečanja izrabe lokalnih obnovljivih virov energije. Dejavnosti projektnih partnerjev iz devetih evropskih držav sredozemskega območja so usmerjene predvsem v pomoč lokalnim skupnostim pri opredelitvi in izvedbi inovativnih zelenih lokalnih fiskalnih politik z namenom spodbujanja rabe obnovljivih virov energije tako v javnem kot zasebnem sektorju. Poudarek je na ustrezni zasnovi in vsebini akcijskih načrtov za trajnostno energijo (Sustainable Energy Action Plan; SEAP), ki jih izdelujejo občine podpisnice Konvencije županov (Covenant of Mayors). Slovenski partner je Gradbeni inštitut ZRMK, pridruženi nacionalni partnerji pa so Lokalna energetska agencija Gorenjske in osem občin (Kamnik, Kočevje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kranj, Križevci, Lenart in Trebnje).


14.–18. 3., ob 13.10 uri
H2020, CoNZEBs

Cilj projekta H2020 CoNZEBs (2017-2020) je zniževanje investicijskih stroškov skoraj  nič-energijskih (večstanovanjskih) stavb (sNES). V projektu bomo opredelili cenovno ugodnejše kombinacije tehnologij za sNES, da bi tako lahko premostili stroškovno vrzel med minimalnimi zahtevami v predpisih in želenimi sNES stavbami. Projekt CoNZEBs želi tudi preučiti odnos sedanjih in bodočih uporabnikov do bivanja v skoraj nič-energijskih stavbah ter nasloviti nekatere pogoste stereotipne predstave ljudi glede uporabe novih sNES tehnologij v bivalnem okolju.


14. 3., ob 15. uri
Trendi na področju trajnostnega ogrevanja stavb

Oskrba s toplotno predstavlja pomembne okoljske in stroškovne dejavnike gospodinjstev. Tako vpliv na okolje kot stroške za ogrevanje lahko gospodinjstva občutno zmanjšajo z istim ukrepom – ustrezno in preudarno izbiro vira/sistema za ogrevanje z visoko stopnjo rabe obnovljivih virov energije (OVE).


14. 3., ob 15.20 uri
Toplotne črpalke in obnovljivi viri energije

V Sloveniji lesna biomasa in toplotne črpalke predstavljajo največji potencial za trajnostno ogrevanje stavb. Lesna biomasa je poceni, jo je pa treba uporabljati pravilno, ustrezne vlažnosti in v primernih kotlih, ob hkratnemu  zavedanju, da so lokalne emisije (CxHx, CO, trdi delci) lahko višje celo od emisij pri rabi fosilnih goriv. Toplotne črpalke so nekoliko dražji, vendar udobnejši in še vedno bistveno cenejši vir toplote od kurilnega olja in zemeljskega plina. Uporabljajo prek 80 % OVE pri svojem delovanju, primerne so za (skoraj) vse stavbe in predstavljajo okolju in denarnici prijazen način ogrevanja. 


14. 3., ob 15.40 uri
Poceni in do okolja prijazno ogrevanje

Kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Na voljo bodo informacije glede izbire ogrevalnega sistema, ogrevalnih naprav, sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, o regulaciji ogrevalnih naprav, obnovljivih virih energije pri oskrbi z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.


15. 3., ob 11. in 15. uri
Naravna osvetlitev bivalnih in delovnih prostorov

Ustrezna osončenost in osvetljenost prostorov sta ključna elementa za zagotovitev primerne ravni svetlobnega ugodja v delovnem in bivalnem okolju. Z analizami ugotovimo, kakšna je dnevna osvetljenost in osončenost posameznega prostora, izberemo najprimernejša senčila ali ukrepe za izboljšanje svetlobnega ugodja v prostorih in določitev najprimernejšega položaja za posamezno delovno mesto. Naravno osvetljenost preverjamo s količinskega, časovnega in kakovostnega gledišča.


15. in 18. 3., ob 15.30 uri
Krožna ekonomija – globalno razvojna in poslovna priložnost

Kako načrtovati in graditi skoraj nič-energijske stavbe – H2020, GELCLAD –

ERASMUS + GREB

Z mednarodnim razvojem rešitev, ki upoštevajo načela krožne ekonomije, si lahko podjetja odprejo poslovne priložnosti doma in v tujini. Predstavljene bodo možnosti in aktivnosti, ki jih  odpira Slovenski gradbeni grozd in druge povezane sektorje.

Cilj projekta GELCLAD je razvit nov, cenovno ugoden in učinkovit sistem pametnih in ekoloških fasadnih panelov, ki bodo imeli odlično toplotno izolativnost z integracijo aerogelne nano-izolacije ter zunanjega dela iz okolju prijaznega lesno polimernega kompozita. Glavni učinek novega izolacijskega panela bo za 20 % zmanjšana vgrajena energija v primerjavi s tradicionalnimi paneli.

Cilj projekta ERASMUS + GREB je posodobitev učnih načrtov prve in druge stopnje študija  (BA in MA) na področju High-Tech zelenih stavb in pametnih mest v Ruski federaciji, Mongoliji in Uzbekistanu, za potrebe trajnostnega razvoja v globalnem svetu. 


16. 3., ob 11. uri
Utrditev konstrukcije in preprečitev kapilarnega vlaženja

Poškodbe na stavbah ob naravnih nesrečah - potresi, poplave in neurja

Pri odločitvi za celovito prenovo stavb, predvsem starejših in tudi spomeniško zaščitenih stavbah, je najpomembnejši pravilen pristop  k načrtovanju, izvedbi in dosledni kontroli kakovosti.

Statična in protipotresna utrditev ter sanacija kapilarnega vlaženja nosilnega sistema so glavni poudarki predavanja. Prikazali bomo glavne pomanjkljivosti, ki jih ugotavljamo pri predhodnih preiskavah, ter nujne ukrepe, ki se načrtujejo v sklopu celovite prenove.

Ob naravnih nesrečah – poplave, potresi in neurja – nastanejo na stavbah tipične poškodbe, ki bodo podrobneje predstavljene. Kateri so prvi ukrepi, ki jih morajo lastniki opraviti sami, kakšen mora biti pravilen pristop za sanacijo samih konstrukcijskih elementov ter kaj je treba zagotoviti, da se vzpostavi ponovno normalno bivalno okolje.


17. 3., ob 15.30 uri
Merila za trajnostno gradnjo in primer trajnostnega vrednotenja stavbe

Funkcionalnost stavbe, njeno okoljsko prijaznost in stroškovno učinkovitost najbolj pregledno predstavimo s kazalniki trajnostne gradnje. Poznamo uveljavljene tuje metode certificiranja trajnostne gradnje, na tem področju se razvijajo ISO in EN standardi, evropski raziskovalci preučujejo različne metode in iščejo primeren enoten pristop, seveda pa se po drugi strani razvijajo tudi povsem praktične rešitve, primerne za javne in zasebne naročnike gradenj trajnostnih stavb.

Samodejne predstavitve

Preddverje dvorane Kupola


Torek, 13. 3., ob 10.uri
Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Osnovni namen smernic je prikaz možnih naborov ukrepov za energetsko prenovo, ki so v skladu z zahtevami varstva dediščinskih lastnosti stavbe in ne posegajo bistveno v njeno strukturo in zunanjo podobo. Obsegajo ukrepe za izboljšanje stavbnega ovoja, energetskih sistemov oziroma instalacij, ukrepe za povečanje rabe obnovljivih virov energije in organizacijske ukrepe. Predstavljeni so nujni postopki za uspešno načrtovanje energetske prenove ter opozorila in priporočila za izvajanje ukrepov.


Torek, 13. 3., ob 11.uri
Skoraj nič-energijske hiše in energijska optimizacija pri gradnji

Izkušnje kažejo, da je pri pasivnih hišah tudi nadalje ključna celovita energetsko ekonomska optimizacija rešitev za toplotni ovoj. Prav tako je treba izkoristiti za sedaj še premalo izkoriščene razpoložljive potenciale energijsko visoko učinkovitih hiš, pri katerih je možno posledično poenostavljati tudi tehnične rešitve za energijsko oskrbo ter instalacije za ogrevanje in prezračevanje prostorov. Takšna celovita optimizacija se običajno izvaja pri tipskih hišah ali pa projektih  za večje stavbe in je lahko le posledica uporabe sodobnih kompleksnih postopkov modeliranja pasivnih stavb. V projektih odvzema nepotrebne investicijske presežke oz. omogoča, da so razpoložljiva sredstva za izvedbo projektov optimalno izkoriščena na tistih delih in sistemih stavbe, kjer dosegajo optimalni učinek.


Torek, 13. 3., ob 11.30 uri
Napredno energetsko modeliranje za ekonomične in trajnostne stavbe

Investitorji in projektanti se pri večini projektov srečujejo z vprašanji na temo optimizacije zasnovanih investicijskih ukrepov za stavbe. Cilj takšne predinvesticijske optimizacije je zagotavljanje visoke učinkovitosti tehničnih rešitev, v energetskem, ekonomskem in okoljskem smislu, prav tako pa tudi s ciljem zagotavljanja čim višjega ugodja za uporabnike prostorov. Načrtovane rešitve – arhitekturni in gradbeni ukrepi, rešitve na področju strojnih in elektro instalacij, itd. – v projektih za nove stavbe ali pa v projektih za celovite prenove delujejo v medsebojnih povezavah, katerih brez uporabe naprednih numeričnih orodij ne moremo prepoznati in ovrednotiti. Takšne ugotovitve pa so ključnega pomena za nadaljnje predinvesticijsko usklajevanje in optimiranje rešitev. Rezultati analiz pogosto vplivajo celo na ključne spremembe v samem konceptu zasnove, brez katerih bi prvotna idejna zasnova vodila v neoptimalno obratovanje stavbe, dolgoročno višje stroške obratovanja in manj ustrezne uporabniške pogoje, ki pa bi jih žal spremljalo tudi neustrezno razporejeno in celo prekomerno začetno investiranje. Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne stavbe. Konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo pa na primerih kompleksnejših večjih stavb. 


Torek, 13. 3., ob 12. uri
Energetski pregledi stavb

Energetski pregled stavbe je nujen pri poslovnih odločitvah, povezanih z izbiro, nakupom ali vzdrževanjem nepremičnin. Energetski pregledi stavb se lahko razlikujejo glede na vsebino in cilje ter so v praksi različnih tipov, npr. poenostavljen, razširjen, ciljni. Rezultat energetskega pregleda so predlogi tistih ukrepov učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije, ki v okviru življenjske dobe obravnavanih objektov zagotovijo optimalno usklajenost investicije, vzdrževanja in obratovanja, skladno z izpostavljenimi prioritetami lastnikov. Eno od ključnih vprašanj upravljalcev oziroma lastnikov stavb, ki je povezano z načrtovanjem in izvedbo kakovostnega energetskega pregleda stavbe, se nanaša na obvladovanje samega postopka oziroma procesa energetskega pregleda. V predavanju bo predstavljena pot do izvedbe kakovostnega energetskega pregleda.


Torek, 13. 3., ob 12.30 uri
Energetska izraba lesa in odpadkov

S pretvorbo odpadkov v energijo rešujemo dva problema hkrati. Zmanjšujemo količino odpadkov in proizvajamo energijo iz obnovljivega vira. Odpadki, pri katerih ni smotrno recikliranje in vsebujejo ogljikovodike, so primerni za pretvorbo v energijo ali energent. Predstavljeni bodo sodobni sistemi za pretvorbo odpadkov v toploto, električno energijo in sintetična pogonska goriva s procesi fermentacije, uplinjanja in depolimerizacije, ki so nekatera že komercialno dostopna, nekatera pa tik pred tem, da pomembno prispevajo k reševanju zagat trajnostnega razvoja. Tudi v Sloveniji, kjer zaradi tega, ker ne sledimo sicer rapidno razvijajočim se tehnologijam na tem področju in še vedno le zgolj iščemo jame, v katere bomo zakopali odpadke – sicer neizčrpen in enakomerno porazdeljen obnovljiv vir energije.


Torek, 13. 3., ob 13. uri
S čim se splača ogrevati

Trajnostno naravnana družba je neločljivo povezana z lokalno izrabo obnovljivi virov energije. V Sloveniji lesna biomasa (tudi odpadki) in toplotne črpalke predstavljajo največji potencial za povečanje rabe OVE in s tem trajnostno ogrevanje stavb. Naraščajoče cene energije in energentov so predvsem v gospodinjstvih ključni razlog za iskanje stroškovno najučinkovitejše rešitve.

Zamenjava ELKO, najpogostejšega fosilnega energenta z zemeljskim plinom, ima v tem trenutku predvsem ekonomske prednosti, ne izpolnjuje pa trajnostnih in strateških kriterijev. Individualni kotli na različne oblike lesne biomase so stroškovno učinkovit način ogrevanja, vendar je treba upoštevati omejitve predvsem pri ad hoc zamenjavi energenta (največkrat ELKO-polena) in na področju emisije trdih delcev. Toplotne črpalke so primerne za (skoraj) vse stavbe, uporabljajo visok delež OVE pri svojem delovanju in so okoljsko sprejemljiv in ekonomsko učinkovit način ogrevanja s (potencialno) pozitivnimi družbenimi multiplikativnimi učinki.


13., 15. in 17. 3., ob 13.30 uri
Odvodnjavanje meteornih in površinskih vod

Na kaj je treba biti pozoren pri asfaltiranju ali betoniranju dovoznih poti in dvorišč

Izbira tiskanega betona, opečnih oz. betonskih tlakovcev / plošč ali asfalta

Predstavljen bo pomen ustrezne zasnove in izvedbe odvodnjavanja. Kakšna je vloga geologa in kakšna geomehanika? S katerimi težavami se spopadamo, ko pride do zastajanja vode za objekti? Pojasnjeni bodo tudi najpogostejši primeri sanacij ter kakšne so posledice neustreznega odvodnjavanja na zalednih in povoznih površinah. Prikazani bodo primeri izvedbe drenaž, drenažnih reber, jarkov, ponikovalnic.

Prevečkrat se srečujemo s slabo izvedenimi deli tako pri gradnji stavb in zunanjih površin okoli hiše. Kako pripraviti dober projekt in kako se izogniti »cenovno ugodnim«, vendar zato dostikrat dolgoročno predragim odločitvam; kako v okviru izvedbe del (zemeljskih, asfalterskih, betonerskih) preprečiti vzroke za nastanek predčasnih poškodb in primeri težav, ki se oz. se lahko pojavljajo po končanih delih, in kaj sploh lahko še storimo, ko gre kaj narobe.


13.–18. 3., ob 14.15 uri
13.–17. 3., ob 18.15 uri
Vse o gradnji in prenovi stavb

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice?

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema? Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih, in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovanjskih stavbah? Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem?


14., 16. in 18. 3., ob 13.30 uri
13.–17. 3., ob 17.30 uri
Gradnja skoraj nič-energijske hiše – primer gradnje »Vzorčne hiše« Zeleni gaj na Brdu

Skoraj nič-energijske hiše predstavljajo bodoči standard gradnje. Vas zanima kar koli v zvezi z načrtovanjem, sodobnimi materiali, sistemi in tehnologijami? Pomembni vidiki so še vpliv gradnje na okolje, zdravje in počutje stanovalcev ter ogljični odtis. Še posebej bodo obravnavani pristopi pri načrtovanju, integralno načrtovanje, kako zagotoviti zrakotesnost, kontrolo kakovosti, načini prezračevanja in ogrevanja, izbiri obnovljivega vira energije za ogrevanje in gorivo, monitoring in ostali parametri, pomembni za uspešno izveden projekt.

Optimizacija stavb je ključni dejavnik za uspešno izvedeni projekt že v fazi načrtovanja skoraj nič-energijske hiše tako v energetskem kot tudi v tehničnem in finančnem smislu. Kateri koraki so potrebni, katere odločitve je treba sprejeti, kako zaključiti finančno konstrukcijo ter se spopasti z zbiranjem ponudb, potrebnih dovoljenj in kontrolo kakovosti.